Упис у први разред
Исказивање интересовања за упис у први разред ОШ "9. октобар" у Прокупљу

Поштовани родитељи/други законски заступници,
Попуњавањем овог упитника од данас исказујете интересовање за упис свог детета у нашу школу. Подаци које достављате ће се користити у сврхе уписа ученика. Сву документацију потребну за упис детета у школу Управа школе преузима електронским путем, без доношења папирне документације. Након попуњавања овог упитника бићете благовремено обавештени телефонским путем о даљој процедури уписа детета у први разред. Све информације које су вам потребне можете добити путем телефона на број 027-331-043.
У први разред се уписују деца рођена од 1. 3. 2016.године до 28. 2. 2017. године. Уколико територијално не припадате нашој школи, потребно је да попуните молбу у просторијама школе до 1. 2. 2023. године.
За превремени упис у први разред могу се пријавити и деца рођена у периоду од 1. 3. 2017. године до 31. 8. 2017. године, за шта је потребна провера спремности за полазак у школу коју организује школа.
Срећан полазак у школу!
Управа ОШ "9.октобар"
Свети Сава
Срећна вам слава Свети Сава !

Овогодишњи Савиндан обележили смо пригодним програмом и сечењем славског колача.
Нека вам сваки школски дан буде испуњен радошћу, осмесима, успесима, добрим здрављем и међусобним дружењем.

На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси П РА В И Л Н И К о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Члан 1.
У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19), у члану 5.
став 2. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други страни
језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног
програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности
и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00109/2020-04
У Београду, 22. априла 2020. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.


Основна школа "9. октобар"