На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор школе, доноси:
О Д Л У К У

о обустави поступка јавне набавке

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор школе, доноси:
О Д Л У К У

о обустави поступка јавне набавке


I ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуга брoj 3/2019 – набавка услуга организовања ексурзије 5., 6., 7. и 8. разреда у школској 2019/20.
години. 
II Врста поступка јавне набавке: мале вредности
III Процењена вредност јавне набавке је: 5.000.000,00 без урачунатог пореза на додату вредност.
IV Разлог обустве: техничка грешка
V Предметна набавка ће поново бити покренута када се стекну законски услови.
VI НЕ НАДОКНАЂУЈУ СЕ ТРОШКОВИ
О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке број 3/2019 услуге организовања ексурзија и наставе у
природи за школску 2019/20 је обустављен пре истека рока за достављање понуда, јер су
уочени технички недостаци приликом покретања поступка.

Основна школа „9.октобар“ Прокупље
Директор школе
Љиљана Вековић

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Одлука


Основна школа "9. октобар"